Surgery Videos

Kolloid Kist Olgusu

39 y , ERKEK

ŞİKAYETİ:  Baş ağrısı, bulantı, kusma

HİKAYESİ: 3 gündür baş ağrısı, dün başlayan kusmaları nedeniyle  başvurduğu hastane tarafından, yapılan acil tetkikler sonrası, 3. ventrikele bası yapan kitle? anevrizma?  ve hidrosefali  ön tanıları ile fakültemiz acil servisine başvurmuş. (30.8.2016)

ÖZGEÇMİŞ: Anamnez dışında özellik yok

FİZİK MUAYENE: Genel durumu iyi, Ta:120/80, ateş:36.5C, nabız:76/dak.  sistem muayeneleri doğal.

NÖROLOJİK MUAYENE: Şuur açık, koopere, oryante. Göz hareketleri serbest, Pupiller izokorik direkt ve indirekt ışık reaksiyonu bilateral pozitif. Fundoskopide staz papiller mevcut.  Fasiyal asimetri yok. Diğer kranial sinirler doğal. Motor, refleks ve his kusuru yok. Ense sertliği ve sfinkter kusuru yok.

Kranial  BT: 3. Ventrikül anterior kısmını doldurmuş, Foramen monro lara bilateral bası oluşturmuş 1x1 cm izodens ve kontrast ile boya tutan kitle lezyonu (kolloid kist ?) ve hidrosefali ile uyumlu görünüm mevcut.

Kranial MR da benzer bulgular, kolloid kist ile uyumlu.

AMELİYAT NOTU:  Genel anestezi altında çivili başlıkla baş  nötr orta hatta operasyona alındı. Steril saha ve örtümünü takiben orta hattı geçen,  açıklığı sağa bakan cilt flebi çevrildi. Sagittal sinüsü sola doğru bir cm kadar geçen kraniotomi yapıldı. Dura sağdan sinüse kadar U şekilnde açılarak asıldı. Falksın yanından ilerlenerek perikallozal arterler diseksiyonla ayrıldı. Takiben korpus kallozotomi yapıldı. Septum pellisidum iki yaprağı arasından (5.ventrikül mevcut) girilerek 3. Ventriküle ulaşıldı. Kist görülerek patlatıldığı zaman, mukus kıvamında aspiratöre zor gelen, kist mayi boşaltıldı. Takiben kapsülün çevresinden dönülerek koroid pleksusa yapıştığı yerden çıkarıldı. Foramen Monronun açıldığı görüldü. Kanama kontrolü sonrası ventrikül içine EVD yerleştirildi. Dura sıkıca primer kapatıldı. Kemik flep yerine konuldu ve tesbit edildi. Cilt altına dren konuldu. Katlar kapatıldı. Kan kullanılmadı.

PATOLOJİ SONUCU: Kolloid kist olarak bildirildi. 

Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler:

       

      

       

 

Ameliyat Sonrası Radyolojik Görüntüler:

      

      

   

 

 

Ameliyat Görüntüsü:

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top