Surgery Videos

Tolovelo - Medüller Yaklaşımla Çıkarılmış Serebellar Pedinkül Tümör Olgusu

Adı Soyadı     : 45y Erkek

Şikayeti          : Baş ağrısı ve dengesizlik

Hikayesi         : 2,5 yıldır baş ağrısı ve dengesizlik şikayeti olan hastanın şikayetleri son zamanlarda daha da artmış. Hastanın şuur kaybı, bulantı-kusma ve nöbet geçirme şikayeti olmamış. Mevcut şikayeti ile poliklinikte değerlendirilen hasta operasyon amacıyla kliniğe yatırıldı.

Özgeçmiş : Sol inguinal herni operasyonu

Fizik Muayene: TA: 120/70 mmHg, Nb: 72/dk. Sistemleri doğal.

Nörolojik Muayene: Şuur açık, koopere, oryante. Pupiller izokorik. IR+/+ Direkt ve indirekt ışık yanıtı bilateral pozitif. Göz hareketleri serbest, fasial asimetri yok, alt kranial saha intakt. Bilateral horizontal ve vertikal nistagmusu mevcut. Belirgin taraf bulgusu yok. His kusuru yok. DTR'ler normoaktif. Patolojik refleks yok. Solda serebeller testleri bozuk.

Radyolojik değerlendirme:

Kranial MR : Sol serebeller pedinkülde T1 hipodens, T2 hiperdens çevresinde ödemi olmayan kitle etkisi nedeniyle 4. Ventriküle basmış, kontrast tutmayan kitle

Perfüzyon MR: Düşük grade tümöral kitle ile uyumlu hipoperfüzyon ile uyumlu.

MR Spektroskopi: Lezyona yönelik yapılan MR spektroskopide tümöral spektrum paterni dikkati çekmektedir.

Traktografi: Sol serebeller pedinkül lokalizasyonlu 4, ventriküle bası oluşturan 2cm  boyutlarındaki lezyonu benign olup beyaz cevher fiberlerini ve pontin traktları belirgin olarak deplase etmiştir. İnvazyon bulgusu saptanmamıştır.  Orta serebellar fiberler posterior/laterale, inferior serebellar fiberler mediale ve medial lemniscus ve pontin tranvers fiberler ise anteriora itilmiştir.

Ameliyat Notu: 

İTGAA prone pozisyonda başı çivili başlık ile tesbit edildi. Orta hattı içeren suboksipital kraniektomi yapıldı. Dura Y şeklinde açıldı. Sisterna açılarak BOS grenajı sağlandı. Soldan telovelomedüller yaklaşımla 4. Ventrikül lateraline ulaşıldı. Gri-sarı renkli aspiratöre kolay gelmeyen vaskülaritesi az infiltratif kitle CUSA ile makroskopik totale yakın boşaltıldı. Frozen tanısı düşük dereceli glial tümör olarak alındı. Dura fasia lata grefti ile kapatıldı. Katlar dikilerek operasyon sonlandırıldı. 50cc kanadı. Kan kullanılmadı.

Klinik Seyir: 

Hasta 1 gece yoğun bakımda gözlendi. 2. gün mobilize edildi. Geçici çift görme yakınması oldu (10 gün). 5. Gün poliklinik kontrole gelmek üzere taburcu edildi. 24 Saatte çekilen kontrol MR’da üst bölümde küçük bir rezidü alanı dışında tümörün çıktığı ve bir komplikasyon olmadığı görüldü.


Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler

      

      

      

      

       

    

   


Ameliyat Öncesi İleri Radyolojik Görüntüler     

        

        

       

      

      

       

        

       

       

   

         

       

    

 


    Ameliyat Sonrası MR Görüntüleri

              

      

      

      

      

            


 

 

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top